25.Şubat.2011 tarihinde yayımlanan 6111 Sayılı Torba Kanun uyarınca Af kapsamına giren alacaklar:

1) Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince;

a. 31.Aralık.2010 tarihinden önceki dönemlere (bu tarih dâhil) ilişkin beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, ceza, faiz ve gecikme zamları, ayrıca vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

b. 2010 yılına ait tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2) Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerince;

a. 31.Aralık.2010 tarihi dâhil bu tarihten önce, 4458 sayılı Gümrük kanunu uyarınca 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük verileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zamları,

3) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince;

a. 6183 AATÜHK uyarınca takip edilen ve vadesi 31.Aralık.2010 tarihi dâhil bu tarihten önce olduğu halde bu kanunun yayınlandığı tarih itibari ile ödenmemiş bulunan adli ve idari para cezaları ile bazı asli ve Fer’i amme alacakları,

4) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince;

a. Bu kanun yayımlandığı tarihe ya da bu kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; 2010/ Kasım ve önceki aylara ait;

i. Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

ii. İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

iii. Yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra çalışması nedeniyle ödenmesi gereken destekleme primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

iv. 31.Aralık.2010 tarihi dâhil bu tarihe kadar işlenen fiillere ilişkin olan idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

v. Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

5) İl özel idarelerine ait olan; idari para cezaları, özel idare payı hariç asli ve Fer’i amme alacakları,

6) Belediyelerce tahsil edilen;

a. İdari para cezaları ile (Belediyelere ödenmesi paylar hariç) 31.Aralık.2010 tarihi dâhil bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve bunların dışındaki asli ve Fer’i amme alacakları,

b. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi uyarınca ödenmesi gereken ücret alacakları ve bunlara bağlı Fer’i alacaklar,

c. 31.Aralık.2010 tarihi dâhil bu tarihten önceki su kullanımı alacakları ile bunlara ait ceza ve zamlar dâhil Fer’i alacakları ile su ve atık su bedeli alacakları ile bunlara ait ceza ve zamlar dâhil Fer’i alacakları,

7) 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 1111 Sayılı Askerlik kanunu uyarınca verilen para cezaları,

8 ) 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 5539 sayılı Karayolları GMGHK uyarınca verilen para cezaları,

9) 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu uyarınca verilen para cezaları,

10) 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 2839 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca verilen para cezaları,

11) 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 2972 sayılı MİMMİHSHK uyarınca verilen para cezaları,

12) 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 3376 sayılı ADHSHK uyarınca verilen para cezaları,

13) 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu uyarınca verilen para cezaları,

14) 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 5490 sayılı nüfus hizmetleri Kanunu uyarınca verilen para cezaları,

a. 31.Aralık tarihi dâhil bu tarihten önce, 6001 sayılı KGMTGHK uyarınca verilen para cezaları.